ZASTAVA NEPREMIČNINE

Izročilna pogodba za nepremičnino

 

Možnost zastave nepremičnine izhaja iz zastavne pravice vsakega lastnika nepremičnine. Z zastavo nepremičnine se običajno zavarujejo različni krediti ali drugi dolgovi. Zastava nepremičnine se zabeleži v zemljiško knjigo. Upnik – običajno je to banka – že pred odobritvijo kredita zahteva zavarovanje tega kredita. Kredit se lahko tako zavaruje z zastavo nepremičnine. Zavarovanju kredita z zastavo nepremičnine pravimo tudi zavarovanje kredita s hipoteko na nepremičnini.

 

 

IZROČILNA POGODBA ZA NEPREMIČNINO

Po 546. členu obligacijskega zakonika (OZ) se z izročilno pogodbo izročitelj zaveže, da bo razdelil in izročil svoje premoženje svojim potomcem, posvojencem in njihovim potomcem. Pridobitelji premoženja pri izročilni pogodbi so lahko samo izročiteljevi potomci.

Kljub navedenemu pa izročilna pogodba za nepremičnino ni pravni posel za primer smrti (morits causa), pač pa gre za obligacijskopravni posel. Stranke izročilne pogodbe za nepremičnino so na eni strani starši in na drugi strani otrok, ki mu starš nepremičnino izroča. Pri sklepanju izročilne pogodbe za nepremičnino morajo biti prisotni vsi družinski člani, saj je smisel izročilne pogodbe za nepremičnino ravno v tem, da se z njo strinjajo vsi izročiteljevi potomci. Predmet razdelitve in izročitve so lahko le nepremičnine, ki jih ima izročitelj v trenutku sklenitve pravnega posla, ne pa tudi nepremičnine, ki jih bo imel ob smrti, saj bi šlo v tem primeru za dednopravno pogodbo, te pa v slovenskem pravnem sistemu niso dopustne.

 

 

IZRAČUN DAVKA NA NEPREMIČNINE

Ker je bil Zakon o davku na nepremičnine leta 2014 s sodbo Ustavnega sodišča republike Slovenije razveljavljen, danes ne govorimo o izračunu davka na nepemičnine, kot takšnem, pač pa se mora davek na nepremičnino izračunati za naslednje primere:

• za primer prodaje nepremičnine je za izračun davka na nepremičnine nujno potrebno preveriti, na koliko je naša nepremičnina ocenjena. Predpostavimo, da je bila ocenjena na 120.000,00 €. V prihajajočem letu bomo na nepremičnino plačali le od 80 odstotkov vrednosti nepremičnine – torej od 96.000,00 €. Davek na posameznika, ki v nepremičnini živi v tem primeru znaša 0,15 odstotkov (144,00 €).

• izračun davka na nepremičnine je potreben tudi v primeru oddajanja stanovanja v najem. Plačali bomo enak davek, kot je navedeno zgoraj. Do spremembe pride, če v stanovanju ne živi nihče. Takrat bomo plačali 0,5 odstotni davek (480,00 €).

Za nepremičnino v vrednosti do 500.000eur je davek na nepremičnino določen v vrednosti 0,15 odstotka od 80 odstotkov vrednosti nepremičnine. Nad vrednostjo 500.000,00 € pa davek na nepremičnino znaša 0,4 odstotka na 80 odstotno vrednost nepemičnine.

• izračun davka na nepremičnino pa ni potreben le pri prodaji nepremičnine oz. pri njenem oddajanju, pač pa tudi pri dedovanju nepremičnine ali prenosu lastninske pravice na nepremičnini na podlagi darilne pogodbe.