ZAKON O NEPREMIČNINAH


zakon o davku na nepremičnineZakon o nepremičninah je zgolj laični pojem, saj zakon s takšnim imenom ne obstaja. Gre zgolj za laično poimenovanje skupine zakonov, ki urejajo sicer izredno široko pravno ureditev na področju nepremičnin. S pojmom  Zakon o nepremičninah bi zato v tem kontekstu lahko poimenovali različne zakone na področju nepremičnin, ki urejajo področje davkov. Pojem Zakon o nepremičninah lahko v tem kontekstu laično poimenujemo tudi Zakon o davku na dediščine in darila, ki ureja davek na dediščine in darila. Le ta pride v poštev v primeru dedovanja ali daritve posameznih nepremičnin. Davek na dedovanje nepremičnin je davek, ki mu pravilno rečemo davek na dediščine in darila. Davek na dedovanje nepremičnin obsega različne davčne stopnje, ki so različne glede na dedne redove. Pojem Zakon o nepremičninah ljudje laično uporabljajo tudi, ko mislijo na pravno ureditev nepremičnin, ki jo podrobno ureja Stvarnopravni zakonik. Pojem Zakon o nepremičninah mnogi uporabljajo tudi, ko imajo v mislih obligacijsko pravna razmerja, ki se tičejo pravne ureditve nepremičnin. Slednje ureja Obligacijski zakonik. V ta kontekst nedvomno sodita kupoprodajna pogodba in pa darilna pogodba, ki sta najpogostejši pogodbi v pravnem prometu nepremičnin. Zakon o nepremičninah je hkrati tudi laični pojem za Zakon o zemljiški knjigi, ki ureja med drugim področje vpisa nepremičnin v zemljiško knjigo ter mnoga druga področja o katerih bomo pisali v prihodnjih člankih. Lastninska pravica na nepremičnini namreč preide šele z vpisom nepremičnine v zemljiško knjigo. Lastninska pravica na nepremičnini je hkrati pravica, ki je v sodobnih pravnih redih podvržena vrsti omejitev. Lastnik mora namreč lastninsko pravico izvrševati tako, da ne krši pravic drugih posameznikov ali zakona. Pojem Zakon o nepremičninah ljudje pogosto uporabljajo tudi, ko imajo v mislih Zakon o davku na promet nepremičnin, ki ureja davek na promet nepremičnin in nekaterih stvarnih pravic. Izračun davka na nepremičnine oziroma obdavčenje pri prodaji nepremičnin obravnavata Zakon o davku na promet nepremičnin in Zakon o dohodnini. Izračun davka na nepremičnine oziroma višina davka na promet z nepremičninami je 2% od davčne osnove.


ZAKON O DAVKU NA NEPREMIČNINE


davek na dedovanje nepremičninLeta 2014 je v veljavo za kratek čas prišel Zakon o davku na nepremičnine. Zakon je istega leta Ustavno sodišče razveljavilo, tako da predvidena obdavčitev nepremičnin ni stopila v veljavo. Davek na nepremičnino pomeni obdavčitev nepremičnine, ki jo mora za svoje lastništvo plačevati lastnik nepremičnine. Zakon o davku na nepremičnine je urejal davek na nepremičnine. Prihodki od davka so po tem zakonu pripadali proračunom občin in proračunu Republike Slovenije. Zakon o davku na nepremičnine je obdavčeval nepremičnine na območju Republike Slovenije, ki so na dan 1. januarja leta, za katero se je davek odmerjal, izpolnjevale pogoje za določitev nepremičnine v registru nepremičnin. Zakon o davku na nepremičnine je določal, da je davčni zavezanec ali davčna zavezanka fizična ali pravna oseba, ki je na dan 1. januarja leta, za katero bi se odmerjal davek, evidentirana v registru nepremičnin kot lastnik nepremičnine. Zakon o davku na nepremičnine je določal, da je davčna osnova posplošena tržna vrednost nepremičnine, ugotovljena s predpisi o množičnem vrednotenju nepremičnin in pripisana nepremičnini v registru nepremičnin 1. januarja leta, za katero se je odmerjal davek.