DRUŽINSKO PRAVO : ŠIROKO PRAVNO PODROČJE Z OBSEŽNO SODNO PRAKSO

Družinsko pravoDružinsko pravo je področje, ki ga ureja Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih. Družinsko pravo je področje v katerega sodijo tudi predpisi o rejništvu in skrbništvu. Družinsko pravo je prav tako področje, ki ureja zakonsko zvezo in zunajzakonsko skupnost ter otroško oziroma roditeljsko pravo. Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, ki kot najobsežnejši zakon ureja družinsko pravo, ureja zakonsko zvezo, razmerja med starši in otroki ter med drugimi sorodniki, posvojitev, rejništvo ter varstvo mladoletnih otrok in drugih oseb, ki niso sposobne same skrbeti zase, za svoje pravice in koristi. Družinsko pravo, kot rečeno, ureja zakonsko zvezo in pravna razmerja v zakonski zvezi, pri čemer pod pojmom zakonskega prava razumemo pravna pravila, ki določajo pogoje in obliko za sklenitev veljavne zakonske zveze, pravne posledice sklenjene zakonske zveze, osebna in premoženjska razmerja med zakonci, vzroke neveljavnosti in prenehanja zakonske zveze ter pravne posledice prenehanja zakonske zveze. Družinsko pravo je tako tudi pomemben sestavni del družinskega sodstva, pri čemer je družinsko pravo hkrati tudi pravno področje, na podlagi katerega se je razvila bogata in obširna sodna praksa. Veja prava, ki jo morajo sodniki dobro poznati, je družinsko pravo. Dedovanje se z družinskim pravom neposredno ne prepleta, saj je Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih zakon, ki ureja družinsko pravo. Dedovanje pa natančno ureja Zakon o dedovanju, torej dedno pravo. Družinska razmerja so osebna in premoženjskopravna razmerja med osebami, ki spadajo v družino, skupino pravnih pravil, ki urejajo družinska razmerja, pa uvrščamo v družinsko pravo. Pravnica – natančneje odvetnica, bo pomagala z odgovori na zastavljena vprašanja. Predpisi o rejništvu in skrbništvu, kot rečeno, sodijo v družinsko pravo. Pravnica – odvetnica, bo podrobno pojasnila tudi pravno ureditev na področju rejništva in skrbništva.

DRUŽINSKO PRAVO : ODVETNIKI KOT STROKOVNJAKI NA TEM PODROČJU

Družinsko pravo dedovanjePodročje, ki ga ureja Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih je družinsko pravo. Odvetniki navedeni zakon seveda izredno dobro poznajo. Pravice in dolžnosti staršev in otrok prav tako ureja veja prava, ki jo imenujemo družinsko pravo. Odvetniki bodo tako pojasnili, da obstajajo pravice in dolžnosti staršev, ki pomenijo skrb za otrokovo osebo, varstvo in vzgojo, šolanje in izobraževanje ter preživljanje otrok. Področje skrbništva prav tako ureja družinsko pravo. Odvetniki bodo zato pojasnili, da so lahko duševna bolezen ali duševna prizadetost, telesne napake (gluhonemost, slepota ter druge) ter napake volje ali značaja (narkomanija, alkoholizem in druge) razlog za odvzem popolne ali delne poslovne sposobnosti. Skrbništvo za posebne primere prav tako sodi v vejo prava, ki jo imenujemo družinsko pravo. Odvetniki, ki se ukvarjajo z družinskim pravom, bodo znali pojasniti, da navedeni zakon obravnava nekaj primerov takšne vrste skrbništva. Sem sodi skrbnik za odsotne osebe, skrbnik za neznanega lastnika premoženja, kolizijski skrbnik in skrbnik za varstvo pravic in koristi tujega državljana. Prav tako kot skrbništvo, pa tudi rejništvo ureja področje prava, ki ga imenujemo družinsko pravo. Odvetniki bodo pojasnili, da rejništvo nastane z odločbo pristojnega centra za socialno delo ter s pogodbo. Zakonska zveza prav tako sodi na področje, ki mu pravimo družinsko pravo. Vprašanja, ki se tičejo zakonske zveze, je priporočljivo zastaviti odvetniku, katerega področje dela je pogosto tudi družinsko pravo. Vprašanja, ki se tičejo družinskega prava, so izredno pogosta.