VPIS ETAŽNE LASTNINE

Vpis etažne lastnineVpis etažne lastnine v zemljiško knjigo je mogoč po vzpostavitvi etažne lastnine. Za nastanek etažne lastnine je torej potreben še vpis etažne lastnine v zemljiško knjigo. Vpis etažne lastnine se opravi na podlagi ustanovitvenega posla in zemljiškoknjižnega dovolila, ki ga morajo podpisati vsi solastniki oziroma edini lastnik nepremičnine. Vpis etažne lastnine v zemljiško knjigo je mogoč tudi na podlagi odločbe sodišča v nepravdnem postopku, ki lahko nadomesti ustanovitveni pravni posel, če se v etažno lastnino preoblikuje obstoječa solastnina na nepremičnini ter o tem ni mogoče doseči soglasja med solastniki. Vpis etažne lastnine ima konstitutiven pomen. Vpis etažne lastnine je včasih potekal oziroma se je etažna lastnina vpisovala v posebno zemljiško knjigo E, danes pa se vpisuje v splošno glavno knjigo, vendar za njeno vpisovanje veljajo nekatera posebna pravila. Vpis etažne lastnine v korist kupca v zaznamovanem vrstnem redu je mogoč na podlagi listin, kot so overjen prepis pooblastila skrbniškega notarja za izstavitev zemljiškoknjižnega pooblastila, prodajna pogodba, overjen prepis splošnih pogojev prodaje ter overjen prepis sklepa o dovolitvi zaznambe vrstnega reda.

 

 

ETAŽNA LASTNINA

etažna lastninaEtažna lastnina je posebna lastninska pravica na posameznem delu zgradbe v kombinaciji s solastninsko pravico na skupnih delih. Etažna lastnina pozna pojem »posebni del« zgradbe. Le ta je lahko stanovanje ali samostojen poslovni prostor, kakor tudi vsak drug prostor, ki predstavlja samostojno funkcionalno celoto, ki je primerna za samostojno uporabo. Etažna lastnina prav tako pozna pojem »skupni deli« zgradbe. Le te so opredeljeni kot drugi deli, namenjeni skupni rabi etažnih lastnikov, in zemljišče na katerem stoji zgradba. Skupni deli so v solastnini vseh etažnih lastnikov. Etažna lastnina pozna tudi pojem »posebni skupni deli«. Le te niso v solastnini vseh, temveč le nekaterih etažnih lastnikov, praviloma tistih, ki takšne skupne dele izključno uporabljajo. Posebni skupni deli se določijo v pogodbi o medsebojnih razmerjih. Etažna lastnina omogoča lastninsko pravico na delu nepremičnine. Sporazum o oblikovanju etažne lastnine je eno- ali večstranski pravni posel. Sporazum o oblikovanju etažne lastnine je potreben za nastanek oziroma vzpostavitev etažne lastnine. Vpis etažne lastnine v zemljiško knjigo je prav tako potreben za nastanek etažne lastnine. Vzpostavitev etažne lastnine je torej mogoče doseči na sporazumen način. V kolikor pa le ta ni mogoč, o nastanku etažne lastnine odloči sodišče v nepravdnem postopku. Vpis etažne lastnine v zemljiško knjigo je torej mogoč tudi na podlagi odločbe sodišča v nepravdnem postopku.