RAZDELITEV SOLASTNINE


Razdelitev solastnine pravilno imenujemo delitev solastnine. Razdružitev solastnine (pravilneje: delitev solastnine) solastniki lahko zahtevajo kadarkoli. Ta pravica je omejena le z določbo, da se delitev ne more zahtevati ob neprimernem času. Delitev solastnine (razdelitev solastnine) je mogoče doseči sporazumno ali na podlagi sodne odločbe. Razdelitev solastnine (pravilneje: delitev solastnine) pri delitvi v naravi pomeni, da iz ene nepremičnine nastaneta dve ali več novih nepremičnin, za kar je potrebna parcelacija. Če razdelitev solastnine (delitev solastnine) v naravi zaradi lastnosti nepremičnine ne pride v poštev ali če solastniki želijo drugače, pride do civilne delitve. Razdelitev solastnine (delitev solastnine) na podlagi civilne delitve poteka na način, da se nepremičnina proda in se izkupiček razdeli med solastnike. Razdelitev solastnine (delitev solastnine) je vsekakor dobro doseči na podlagi sporazuma med solastniki. Če le tega med solastniki ni, razdelitev solastnine oziroma delitev solastnine poteka pred pristojnim sodiščem, ki o delitvi odloči s sodno odločbo. Za razdružitev solastnine poskrbi sodišče v nepravdnem postopku.

 

razdedinjenje nujnega dedičapogodba o razdelitvi solastnine

 

POGODBA O RAZDELITVI SOLASTNINE


Ista stvar je lahko istočasno v lasti le enega subjekta, saj je za lastninsko pravico značilno, da je izključujoča pravica. Poznamo dva primera, ko si več oseb deli lastninsko pravico, in sicer solastnino in skupno lastnino. Pogodba o razdelitvi solastnine pride v poštev le takrat, ko so solastniki pripravljeni deliti solastnino na sporazumen način. Pogodba o razdelitvi solastnine je zavezovalni pravni posel. Pogodba o razdelitvi solastnine je torej zavezovalni posel, ki predstavlja sporazum (pogodba) o delitvi. Pogodba o razdelitvi solastnine mora biti sklenjena v pisni obliki. Pogodba o razdelitvi solastnine je hkrati tudi pogodba, ki jo morajo podpisati vsi solastniki. Potrebno pa je pridobiti tudi zemljiškoknjižno dovolilo z overjenimi podpisi vseh solastnikov nepremičnine. Razdelitev premoženja je pogosta tudi pri razvezi zakonske zveze. Za razdelitev premoženja (delitev premoženja) pri razvezi zakonske zveze je značilno, da gre za delitev skupnega premoženja. Premoženje, ki ga zakonca pridobita z delom med trajanjem njune zakonske zveze, je njuno skupno premoženje. Skupna lastnina se od solastnine razlikuje predvsem po tem, da pri skupni lastnini deleži posameznih skupnih lastnikov niso določeni. Skupna lastnina pa obstaja tudi pri skupnosti dedičev. Na področju dedovanja je razdedinjenje nujnega dediča eno izmed najpogostejših vprašanj. Razdedinjenje nujnega dediča bo tako tema, o kateri bomo pisali v naslednjih člankih s področja dedovanja.