Pravni nasveti so dan danes vse bolj iskani

Pravno svetovanje je vse bolj iskano, saj je trg zelo nasičen sporov in dvomljivih situacij pa je tako vse več. Pravne nasvete in pravno svetovanje nasploh ljudje poiščejo zaradi najrazličnejših težav, ki zadevajo različna pravna področja.

Pravne pisarne so velikokrat obiskane zaradi vprašanj o dedovanju

Zelo pogosto se pravni nasveti iščejo na področju dedovanja. Dedovanje je pravno področje, ki je prepleteno z najrazličnejšimi predpisi, poleg številne zakonodaje in podzakonskih aktov pa je to področje, ki je navadno prežeto tudi z veliko čustvi, saj se pravni postopki najpogosteje odvijajo med najbližjimi sorodniki umrlega. Dedno pravo Republike Slovenije kot pravna naslova opredeljuje dve pravni podlagi – zakon in oporoko, pri čemer ima oporoka prednost pred zakonom, vendar so nujni dediči (med katere spadajo zapustnikovi najbližji svojci) varovani z institutom nujnega deleža, ki ga določa zakon. Nujni delež omogoča nujnim dedičem, da dedujejo po zapustniku, kljub temu, da je zapustnik svoje premoženje podaril, ali ga zapustil v oporoki drugim dedičem. Kot določa Zakon o dedovanju, so nujni dediči: pokojnikovi otroci in posvojenci, pokojnikovi vnuki, pokojnikovi starši, pokojnikov zakonec oz. izvenzakonski partner. Dedi in babice ter bratje in sestre pokojnika so nujni dediči le tedaj, če so trajno nezmožni za delo in nimajo potrebnih sredstev za življenje.

Pravni nasveti o odgovornosti dediča za zapustnikove dolgove

Prav zaradi instituta nujnega deleža je pravni nasvet odvetnika dobrodošel, saj lahko zavaruje zapustnikovega najbližjega svojca pred prezrtjem. Poleg tega se velja v primeru dedovanja z odvetnikom pogovoriti tudi o možnosti vračunavanja daril, v kolikor je zapustnikovo premoženje premajhno, da bi se dedni delež sploh lahko izplačal. Nenazadnje pa ne smemo pozabiti, da potencialne dediče velikokrat skrbijo tudi dolgovi zapustnika. Tako se pojavlja vprašanje, do kakšne mere zapustnikovi dediči odgovarjajo za njegove dolgove. Dedič z dedovanjem pridobi pravice in obveznosti, ki izhajajo iz zapustnikovih premoženjskih razmerij. Pravice in obveznosti na dediča preidejo po samem zakonu, kar pomeni, da za prehod ni potreben dodatni (razpolagalni) pravni posel. Odgovornosti dedičev za zapustnikove dolgove ni možno vnaprej izključiti. Zakon o dedovanju v 142. členu določa, da je za zapustnikove dolgove odgovoren dedič do višine vrednosti podedovanega premoženja. Čeprav imamo zakonsko omejitev odgovornosti do višine podedovanega premoženja, pa to ne pomeni, da dedič s svojim premoženjem ne odgovarja. Pravzaprav pridemo do ravno nasprotnega zaključka – dedič odgovarja tudi s svojim premoženjem, kar pomeni, da se zakonska omejitev odgovornosti nanaša le na vrednost premoženja, ne pa tudi iz katere vrste premoženja se lahko poplačajo upniki. Dedič, ki meni, da odgovornost za dolgove presega vrednost podedovanega premoženja, lahko poda ugovor, v katerem mora dokazati količino in vrednost podedovanega premoženja.

Pravno svetovanje tudi s področja družinskega prava

Poleg dednega prava je pravno svetovanje zelo iskano tudi v družinskem pravu, za katerega je prav tako značilno, da je polno čustev, ki lahko marsikatero situacijo še otežijo. Posamezniki v sklopu družinskega prava iščejo pravne nasvete v zvezi z razvezo zakonske zveze, delitvijo premoženja, skrbništvom nad otroci, pa tudi v zvezi s preživninami otroka ali bivšega zakonca. Razveza zakonske zveze lahko v Republiki Sloveniji poteka soglasno – v tem primeru pravnih nasvetov odvetnika navadno ne potrebujemo – lahko pa pride do razveze zakonske zveze na tožbo. V slednjem primeru je dobro, da se obrnemo po pravni nasvet odvetnika in tako zaščitimo sebe, svoje premoženje in v nekaterih primerih tudi svoj otroke. Tako iz tega izhaja, da se je na odvetnika dobro obrniti tudi, kadar so v razvezo zakonske zveze vpleteni otroci in posledično skrbništvo nad njimi. Dan danes je zelo pogosto tudi skupno skrbništvo, v primeru katerega za otroka starša skrbita enakomerno, otrok ni izpostavljen selitvam in drugim stresnim situacijam, do katerih v primeru razveze zakonske zveze navadno prihaja, res pa je, da je izjemno pomembno, da se starša razumeta in tako med njima ni napetosti, ki bi škodovale otroku in njegovemu razvoju.

Pravni nasveti so iskani tudi v sferi prava nepremičnin

Pravno pisarno pa posamezniki velikokrat obiščejo tudi zaradi potrebi po nasvetu s področja prava nepremičnin. Velikokrat gre tukaj za sestavo kupoprodajnih pogodb za nepremičnino, pozabiti pa ne smemo niti na pogodbe o najemu nepremičnine, ki so kasneje velikokrat predmet sporov med nekdanjimi najemniki in najemodajalci. Seveda se velikokrat pojavljajo tudi vprašanja o zemljiški knjigi in o tem, kdaj je potrebno napraviti vpis v zemljiško knjigo. Nenazadnje pa ne smemo pozabiti na situacije, ki je za določeno stranko potrebno poiskati lastnike neke nepremičnine zaradi možnosti dedovanja ali celo odkupa omenjene nepremičnine.

Ne glede na področje, kjer pravni nasvet potrebujemo, pa se je potrebno zavedati, da je pravno pisarno zmeraj bolje obiskati prej, kakor pa prepozno, saj je v večini postopkov nujno potreben nasvet odvetnika že v začetni fazi postopka, saj v nasprotnem primeru sami temelji postopka niso trdni in se lahko zadeva konča z našim porazom.