Odvetniške pisarne ponujajo številne pravne nasvete

Ljudje se v odvetniške pisarne velikokrat zatekajo po pravne nasvete, ki se dotikajo najrazličnejših pravnih področjih. Tako lahko v odvetniški pisarni posamezniki najdejo nasvete tako s področja dednega, družinskega, gospodarskega in nepremičninskega prava, pa tudi s področja kazenskega in obligacijskega prava.

Odvetniška pisarna Žagar

Družinsko in dedno pravo sta velikokrat predmet družinskih sporov

Verjetno ena izmed najbolj perečih tem, ki jih v odvetniških pisarnah doživljamo, so teme povezane z družinskim in dednim pravom. Gre za pravni področji, ki nista nabiti zgolj z zakonodajo pač pa tudi s čustvi posameznikov, katerih čustva so navadno prizadeta, prav zato pa je dobro, da posamezniki v teh primerih poiščejo pravni nasvet dobrega odvetnika, ki jim bo pomagal skozi njihovo situacijo in tako poskrbel za njihov dobrobit.

Družinsko pravo obsega širok spekter predpisov, s katerimi država posega v posameznikovo zasebnost, v njegova družinska (in druga) razmerja. V večinskem delu je družinsko pravo urejeno z Zakonom o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, ki ga je dopolnil tudi Družinski zakonik, seveda pa določbe, ki urejajo družinsko pravo najdemo tudi v nekaterih drugih zakonikih, ki jih je potrebno upoštevati. S področja družinskega prava se v odvetniških pisarnah največkrat ukvarjamo z vprašanji razveze zakonske zveze, ki je lahko sporazumna, ali pa se doseže s tožbo, pa tudi o delitvi premoženja. Veliko strank zanima, kakšna je razlika med skupnim in posebnim premoženjem posameznika ter katero premoženje moramo ob razvezi razdeliti. Zavedati se moramo, da se skupno premoženje načeloma deli na polovico vendar se pri tem ne upoštevajo zgolj finančni vložki, pač pa sodišča upoštevajo tudi to, koliko dela in truda je posameznik vložil v zakonsko zvezo in v skupen dobrobit.

Seveda tukaj ne moremo mimo vprašanj skrbništva nad morebitnimi otroci o katerem se morata starša v primeru sporazumne razveze zakonske zveze že v naprej dogovoriti, v primeru razveze zakonske zveze na tožbo pa sodišče upošteva dobrobit otroka. v sam postopek se zaradi upoštevanja koristi otroka vplete še Center za socialno delo (CSD). Poleg samega skrbništva je tukaj še preživnina, ki jo mora plačevati eden izmed zakonec, pozabiti pa ne gre niti na stike, ki morajo biti prav tako urejeni. Zaradi otrokovega dobrega počutja se starši dan danes velikokrat odločijo tudi za deljeno skrbništvo, ki je za otroka tudi najprijaznejše, vendar se morajo starši res dobro uskladiti in tudi razumeti, saj kljub razvezi ob skupnem skrbništvu prebijajo kar nekaj časa skupaj. Poleg tega velja omeniti še preživnino, ki jo mora v nekaterih primerih eden od bivših zakoncev plačevati drugemu.  

V dednem pravu se v odvetniških pisarnah seveda ukvarjamo s postopki dedovanja. Največkrat gre za izpodbijanje oporok in za uveljavljanje nujnega deleža, do katerega so upravičeni najbližji sorodniki posameznika tudi v primeru, ko jih zapustnik v oporoki ni omenil. Po slovenski legislativi lahko namreč dedujemo tako po oporoki kot tudi po zakonu, vendar zakon ščiti tudi dediče, ki jih zapustnik v oporoki ni omenil, pa so mu sorodstveno dovolj blizu, da bi jih po vseh pravilih moral. Poleg tega zakon pozna še nekatere druge institute dednega prava o katerih odvetniki v Ljubljani velikokrat svetujemo. Tako velja izpostaviti institut vračunavanja daril, ki se uporabi v primeru, ko zapuščina ni dovolj velika, da bi se lahko nujni dediči iz nje poplačali. Tako se pričnejo v zapuščino vračunavati tudi darila, ki jih je zapustnik naklonil pred svojo smrtjo. Darila se vračunavajo v obratnem vrstnem redu, kot so bila dana. Še posebej pa je zapleteno področje dedovanja zaščitenih kmetij, pri katerih je skoraj nujno poiskati nasvet dobrega odvetnika.

Odvetniške pisarne se ukvarjajo tudi s problemi nepremičninskega prava

V sklopu nepremičninskega prava se v odvetniških pisarnah najpogosteje soočamo s pravnim svetovanjem v primeru med sosedskih sporov, velikokrat pa prihaja tudi do spora med etažnimi lastniki, ki si skupnih delov stavbe niso pravilno razdelili. Prav tako velikokrat prihaja tudi do sporov pri delitvi stroškov med solastniki.  

Dober odvetnik za dedno pravo

Odvetniki v Ljubljani pomagamo tudi sestavi različnih pogodb

V odvetniških pisarnah pomagamo tudi pri sestavi najrazličnejših pogodb – tako med fizičnimi osebami kot med gospodarskimi družbami. Seveda je dobro, da pred sestavo pogodbe natančno opredelimo pravni posel, ki ga bomo sklenili s pogodbo, odvetnik pa nam bo lahko tako učinkoviteje in hitreje pomagal s svojimi pravnimi nasveti in nas tako obvaroval pred nevarnostmi, ki na nas ves čas prežijo na tem že zelo prenasičenem trgu.

Pravni nasveti odvetnika pa so v tem z bliskovito hitrostjo razvijajočem se svetu vse bolj zaželeni tudi na področju digitalizacije, ki velja za izjemno neoprijemljivo področje, ki se ves čas spreminja. Pravo se na tem področju še vedno razvija, zato se tudi dobri odvetniki velikokrat znajdejo v situaciji, ko se sodna praksa šele razvija, zakoni pa še niso napisani. Vidimo lahko torej, da je delo v odvetniških pisarnah vse prej kot enostavno.