Prodajne pogodbe pri nepremičninskem pravu

Prodajna pogodba na nepremičninoPodročje nepremičninskega prava ureja množica zakonskih in podzakonskih predpisov, ki so velikokrat nejasni ali v medsebojnem nasprotju in težko razumljivi tudi strokovnjakom. Poleg predpisov je potrebno poznati tudi sodno prakso, zato se je pred vsako odločitvijo priporočljivo prej posvetovati in pridobiti strokovno mnenje.

Tudi na področju prometa z nepremičninami kupec ali prodajalec lahko naletita na številne okoliščine, ki vplivajo na veljavnost pravnega posla in kasnejše posledice določb prodajne pogodbe za nepremičnine. Sklepanje pogodbe je namreč osnova za pridobitev lastninske pravice, poleg tega pa v primeru, da pogodbena stranka ni dovolj zavarovana že s pogodbo, lahko pride tudi do škodnih posledic in dolgotrajnih pravd pred sodišči.

Prodajo in nakup nepremičnine je potrebno obravnavati kot zelo rizični posel, kar dokazuje vedno več zlorab in goljufij, zato svetujemo, da si za sestavo prodajne pogodbe zagotovite pomoč strokovnjaka, ki bo vaše pravice varoval individualno. Pazljivost priporočamo tudi pri nakupu ali prodaji nepremičnin s posredovanjem nepremičninskih družb, ki običajno pogodbenih strank pred možnimi posledicami ne zaščitijo dovolj niti enakopravno. Posrednik praviloma zastopa koristi naročnika, čeprav provizijo plača tudi ponudnik, posredniška pogodba pa praktično nikoli ne predvideva odgovornosti posrednika za kakršnekoli napake, malomarnost ali celo krivdo.

 • sestava in pregled pogodb:
  prodajna pogodba, najemna pogodba, izročilna pogodba, darilna pogodba, pogodba o dosmrtnem preživljanju, pogodba o izročitvi in razdelitvi premoženja (izročilna pogodba), pogodba o preužitku,...

 • lastninska in najemna razmerja:
  • izpraznitev stanovanj in poslovnih prostorov
  • plačilo najemnin in uporabnin
  • ugotovitev in določitev solastnine
  • uveljavljanje predkupne pravice
  • sklenitev najemne pogodbe
  • sklenitev prodajne pogodbe
  • uveljavljanje investicijskih vlaganj
  • reševanje sporov:
   • pridobitev in prenehanje lastninske pravice
   • denacionalizacija (vračanje podržavljenega premoženja)
   • zapuščinski postopek – nepremičnine
   • delitev skupnega premoženja po razvezi zakonske zveze
   • ureditev razmerij v solastnini
  • drugo ...