Pravo nepremičnin

Nepremičninsko pravo, odvetnik za nepremičninePravo nepremičnin je področje stvarnega prava, ki ureja različne oblike lastništva in druge stvarne pravice na nepremičninah. Nepremičnina pa je prostorsko odmerjen prostor skupaj z vsemi sestavinami. To so stvari, ki so naravni del zemljišča in tudi izboljšave, ki jih je naredil človek, vse druge stvari so premičnine. V okviru nepremičninskega prava, najdemo določila za prenos lastninske pravice na nepremičninah. Področje nepremičninskega prava v največjem delu urejajo določila Stvarno pravnega zakonika (SPZ, Ur. l. RS, št. 87/2002). V njem so določeni temeljni pojmi kot so stvar, nepremičnina, pritiklina, sestavina, plodovi in ostali pojmi, pomembni za razumevanje predpisov na področju prava nepremičnin.
Na tem mestu je urejeno tudi področje stvarnih pravic, med katere spada tudi lastninska pravica, ki je pravica imeti stvar v oblasti, jo uporabljati in uživati na najobsežnejši dovoljen način in z njo razpolagati. V primeru sklepanja pravnih poslov v zvezi z nepremičninami se je najbolje obrniti na pravnega strokovnjaka oz. odvetnika za nepremičnine, kateri nudi pomoč in svetovanje pri sestavi pogodb v zvezi z nepremičninami. Odvetnik za nepremičnine nam lahko pomaga pri sestavi in vložitvi tožbenih zahtevkov v zvezi z izvrševanjem lastninske pravice na nepremičninah. Pravo nepremičnin urejajo zakonski in podzakonski akti v tesni zvezi z zemljiško knjižnimi načeli.

 

Odvetnik za nepremičnine

Pravni strokovnjak na področju nepremičninskega prava strankam pojasni vse sestavine pravnega posla in s tem omogoči, da se stranke zavedajo posledic, ki nastanejo pri sklenitvi pravnega posla. Odvetnik za nepremičnine ali notar lahko preveri pravno stanje nepremičnin, ali na določeni nepremičnini obstajajo stvarne pravice drugih in nam svetuje glede tveganj pri sklepanju pravnega posla. Tako nam odvetnik za nepremičnine lahko pripravi pogodbo npr. menjalno pogodbo za nepremičnine in nam pojasni katere listine potrebujemo za veljavno sklenitev. Prav tako nam pomaga pri izračunu davka na nepremičnine pri sklepanju posameznih pogodb in poiskati za nas najugodnejšo rešitev.