MENJAVA NEPREMIČNIN


Menjava nepremičnin se opravi z menjalno pogodbo, s katero se vsak pogodbenik zavezuje nasproti svojemu sopogodbeniku, da mu bo izročil zamenjano stvar, tako da bo ta pridobil lastninsko pravico. Menjava nepremičnin na podlagi menjalne pogodbe lahko poteka na način, da so predmet menjave tudi premičnine. Menjava nepremičnin se vsekakor najpogosteje opravi z menjavo druge nepremičnine, pri čemer sta torej predmet menjalne pogodbe dve nepremičnini. Menjava nepremičnin na način, pri katerem sopogodbenika zamenjata dve nepremičnini, mora seveda obsegati tudi dve zemljiškoknjižni dovolili, ki ju izdata obe stranki. Menjava nepremičnin je specifična v primeru, ko je predmet menjave kmetijsko zemljišče, saj je v tem primeru potrebna odobritev pravnega posla s strani upravne enote. Menjava nepremičnin, ki poteka med zakoncema, ko torej menjalno pogodbo skleneta zakonska partnerja, pa je specifična zato, ker je v tem primeru za navedeno pogodbo predpisana oblika notarskega zapisa. Menjava nepremičnin na podlagi menjalne pogodbe je specifična tudi v tem, da pri navedeni pogodbi ni potrebno upoštevati določil o zakonitih predkupnih pravicah, ker se ta določila nanašajo le na prodajo nepremičnin. Nepremičnine so seveda tudi predmet dedovanja. Po zapustnikovi smrti nastopi dedovanje. Davek na dediščine in darila ureja Zakon o davku na dediščine in darila. Po zapustnikovi smrti torej steče proces, ki ga imenujemo dedovanje. Davek na dediščine in darila se davčnemu zavezancu odmeri z odločbo. Izračun davka na nepremičnine bo natančneje pojasnjen v prihodnjih člankih. Za izračun davka na nepremičnine pa je vsekakor najprej potrebno na GURS-u preveriti oceno vrednosti naše nepremičnine.

 

izračun davka na nepremičninedarilna pogodba za nepremičnino

 

DARILNA POGODBA ZA NEPREMIČNINO


Darilna pogodba za nepremičnino (ki ima torej za predmet nepremičnino) mora biti sklenjena v pisni obliki. Darilna pogodba za nepremičnino med zakoncema, pa mora biti sklenjena v obliki notarskega zapisa. Darilna pogodba za nepremičnino je hkrati tudi pogodba, v katero je zemljiškoknjižno dovolilo praviloma že vključeno, zaradi česar mora biti podpis darovalca overjen. Darilna pogodba za nepremičnino je pogodba, ki ima za predmet nepremičnino, pri čemer se darovalec zaveže na obdarjenca neodplačno prenesti lastninsko pravico na nepremičnini, obdarjenec pa izjavi, da se s tem strinja. Prav tako kot darilna pogodba, se lahko tudi darilna pogodba za nepremičnino prekliče zaradi stiske, zaradi hude nehvaležnosti ali zaradi pozneje rojenih otrok. Nepremičnine pa je seveda mogoče tudi dedovati. Davek na dedovanje (davek na dediščine in darila) je zajet v Zakonu o davku na dediščine in darila, le ta pa ureja obdavčitev premoženja, ki ga fizična oseba prejme od fizične ali pravne osebe kot dediščino ali darilo in se ne šteje za dohodek po zakonu, ki ureja dohodnino. Davek na dedovanje (davek na dediščine in darila), ki ga ureja Zakon o davku na dediščine in darila, je seveda tudi predmet davčnih oprostitev.