LASTNINSKA PRAVICA NA NEPREMIČNINI


Lastninska pravica na nepremičnini je podvržena vrsti omejitev. Lastninska pravica na nepremičnini je lahko omejena torej na način, da mora lastnik izvrševati svojo lastninsko pravico tako, da ne krši pravic drugih posameznikov ali zakona. Lastninska pravica na nepremičnini pozna omejitve tudi na področju sosedskega prava, ki določa medsebojne pravice in dolžnosti lastnikov ali drugih uporabnikov sosednjih ali prostorsko povezanih nepremičnin. Lastninska pravica na nepremičnini je omejena tudi z ustavo, saj le ta tujcem prepoveduje pridobitev lastninske pravice. Lastninska pravica na nepremičnini je prav tako omejena na področju pravnega prometa s kmetijskimi zemljišči. Lastninska pravica na nepremičnini je specifična tudi v tem, da je v nekaterih primerih dopusten prenos lastninske pravice na nepremičnini samo, če pravni posel (na primer darilno ali prodajno pogodbo) odobri pristojen državni organ. Tako je pri prometu s kmetijskimi zemljišči in gozdovi potrebna odobritev pravnega posla s strani upravne enote. Lastninska pravica na nepremičnini je mogoča tudi na način, da si lastninsko pravico na določeni nepremičnini deli več oseb. V tem primeru je mogoča delitev solastnine (razdelitev solastnine). Delitev solastnine (razdelitev solastnine) je mogoče doseči sporazumno ali na podlagi sodne odločbe. Pogodba o razdelitvi solastnine pride v poštev le takrat, ko so solastniki pripravljeni deliti solastnino na sporazumen način. Pogodba o razdelitvi solastnine je pogodba, ki jo morajo podpisati vsi solastniki.

 

vpis etažne lastnine v zemljiško knjigopogodba o razdelitvi solastnine


VPIS ETAŽNE LASTNINE


Etažna lastnina je posebna lastninska pravica na posameznem delu zgradbe v kombinaciji s solastninsko pravico na skupnih delih. Posebni del zgradbe je lahko stanovanje ali samostojen poslovni prostor ter na primer kletni ali podstrešni prostor in podobno. Etažna lastnina predstavlja posebno obliko delitve na nepremičnini in nastane na podlagi eno- ali večstranskega pravnega posla. Če ni soglasja med solastniki in če se v etažno lastnino preoblikuje obstoječa solastnina na nepremičnini, pa pravni posel lahko nadomesti odločba sodišča. Za nastanek etažne lastnine je potreben še vpis etažne lastnine v zemljiško knjigo. Vpis etažne lastnine v zemljiško knjigo se opravi na podlagi ustanovitvenega posla in zemljiškoknjižnega dovolila. Vpis etažne lastnine v zemljiško knjigo torej ni mogoč brez pogodbe (ali odločbe sodišča) ter zemljiškoknjižnega dovolila, ki ga morajo podpisati vsi solastniki oziroma edini lastnik nepremičnine. Vpis etažne lastnine je mogoč s pomočjo odvetnika ali notarja. Vpis etažne lastnine v zemljiško knjigo je izrednega pomena, saj je le ta nujno potreben za nastanek etažne lastnine. Vpis etažne lastnine v zemljiško knjigo je dokončen, ko zemljiškoknjižno sodišče izda sklep o vpisu etažne lastnine v zemljiško knjigo. Vpis etažne lastnine v zemljiško knjigo je vsekakor nujen.