Kupoprodajna pogodba za zemljišče

KUPOPRODAJNA POGODBA ZA ZEMLJIŠČE

 

Kupoprodajna pogodba za zemljišče je pogodba, s katero se kupec zaveže plačati kupnino, prodajalec pa, da bo storil vse potrebno za pravočasen prenos lastninske pravice na pridobitelja. Ko je kupoprodajna pogodba za zemljišče sklenjena, mora prodajalec sodelovati pri sestavi listine, vključno z zemljiškoknjižnim dovolilom ter pri celotnem postopku s to listino do overitve podpisov, nato pa to listino izročiti kupcu, da se lahko na tej podlagi lahko vpiše v zemljiško knjigo. Kupoprodajna pogodba za zemljišče je prodajna pogodba, katere predmet je zemljišče. Kupoprodajna pogodba za zemljišče, ki se sklepa med zakoncema, mora izpolnjevati dodatne obličnostne zahteve. V kolikor je torej kupoprodajna pogodba za zemljišče sklenjena med zakoncema, ni dovolj le pisna oblika, temveč mora le ta biti sklenjena v obliki notarskega zapisa, kar je tudi pogoj za njeno veljavnost. Sklenjena kupoprodajna pogodba za zemljišče sicer še ne omogoča takojšnjega vpisa lastninske pravice, vendar lahko kupec predlaga in doseže predznambo lastninske pravice v svojo korist. Ko je kupoprodajna pogodba za zemljišče sklenjena, pa ima prodajalec, zaradi kupčeve zamude pri plačilu kupnine, pravico odstopiti od pogodbe. Glede prodaje zemljišča, je nadvse pomemben tudi vpis v zemljiško knjigo. Postopek glede vpisa v zemljiško knjigo je priporočljivo prepustiti odvetniku ali notarju, ki bosta s pomočjo pravnega znanja pripravila vse potrebno za vpis v zemljiško knjigo. Postopek za vpis se torej prične z zbiranjem ustreznih listin, potrebnih za sam vpis. Za vpis etažne lastnine v zemljiško knjigo je vsekakor potrebno, da je etažna lastnina že vzpostavljena ter ni morda zgolj šele v postopku ustanavljanja. Vpis etažne lastnine v zemljiško knjigo je specifičen, saj etažna lastnina predstavlja posebno obliko delitve lastninske pravice na nepremičnini in nastane na podlagi eno- ali večstranskega pravnega posla.

 darilna pogodba nepremičnine

 

PRODAJA KMETIJSKEGA ZEMLJIŠČA POSTOPEK

 

Posebna pravila veljajo glede prometa s kmetijskimi zemljišči, z gozdovi in s kmetijami, kar na splošno imenujemo tudi prodaja kmetijskega zemljišča. Postopek glede prometa s kmetijskimi zemljišči ureja Zakon o kmetijskih zemljiščih. V življenju pride do situacije, ko je med sprtima zakoncema, ki imata v lasti kmetijo, mogoča le še prodaja kmetijskega zemljišča. Postopek prodaje je specifičen, saj mora lastnik, ki namerava prodati kmetijsko zemljišče, gozd ali kmetijo, izročiti ponudbo v treh izvodih vsaki upravni enoti na območju, kjer to kmetijsko zemljišče, gozd ali kmetija leži. Zaradi tega je izmed vseh vrst prodaj nepremičnin, najbolj specifična prav prodaja kmetijskega zemljišča. Postopek prodaje je takšen, da mora ponudba vsebovati ime ali firmo prodajalca, njegov naslov ali sedež, podatke o kmetijskem zemljišču, gozdu oziroma kmetiji, ceno in morebitne druge prodajne pogoje. Zakon o kmetijskih zemljiščih določa celo vrsto zakonitih predkupnih pravic tudi glede pravnega termina prodaja kmetijskega zemljišča. Postopek prodaje je po izročitvi ponudbe lastnika takšen, da upravna enota nemudoma objavi ponudbo na oglasni deski in na enotnem državnem portalu E-uprave ter jo pošlje občini in krajevnemu uradu oziroma informacijski pisarni, da jo objavijo na oglasni deski. Rok za sprejem ponudbe je 30 dni od dneva objave, pri čemer torej še ne steče prodaja kmetijskega zemljišča. Postopek je v nadaljevanju takšen, da mora prodajalec v primeru, ko v tem roku ponudbe ne sprejme nihče, ponudbo ponoviti. Javna objava ponudbe je pomembna z vidika uveljavljanja predkupnih pravic. Postopek prodaje kmetijskega zemljišča je takšen, da morajo predkupni upravičenci, kakor tudi vsi drugi interesenti za nakup, sprejeti ponudbo s pisno izjavo. Postopek prodaje kmetijskega zemljišča jasno določa, da morajo pisno izjavo v tem primeru poslati priporočeno s povratnico tako prodajalcu, kot tudi upravni enoti, kjer lahko sprejemno izjavo tudi neposredno vložijo.

 

kupoprodajna pogodba za nepremičnino