KUPOPRODAJNA POGODBA ZA NEPREMIČNINO

Kupoprodajna pogodba za nepremičnino je najpogostejši pravni posel, s katerim se prenaša lastninska pravica. Kupoprodajna pogodba za nepremičnino je pogodba, s katero se kupec zaveže plačati kupnino, prodajalec pa, da bo storil vse potrebno za pravočasen prenos lastninske pravice na pridobitelja. Kupoprodajna pogodba za nepremičnino mora biti sklenjena oziroma je za sklenitev le te potrebna prava in svobodna volja obeh strank, ki morata biti obe poslovno sposobni. Kupoprodajna pogodba za nepremičnino, ki  jo sklepa mladoletnik ali gospodarska družba je lahko veljavno sklenjena le, če pogodbo v tem primeru sklene njihov zakoniti zastopnik. Za mladoletnika so to starši ali skrbnik, ki pa morajo za sklenitev pogodbe o stanovanju imeti posebno dovoljenje centra za socialno delo. Za zastopanje gospodarskih družb ali drugih pravnih oseb so upravičeni njihovi organi, kot jih določa zakon. Kupoprodajna pogodba za nepremičnino je pogodba v kateri mora biti podana možnost, dopustnost in določenost oziroma določljivost predmeta obveznosti pogodbe. To pomeni, da mora stanovanje obstajati ali pa mora biti bodoča etažna lastnina vsaj določljiva. b se lahko sklene za del parcele (bodoča stvar), vendar mora biti za sestavo zemljiškoknjižnega pooblastila za vpis v zemljiško knjigo ta del že odmerjen kot nova parcela.

 

prodajna pogodba za nepremičnino

 

 

LASTNINSKA PRAVICA NA NEPREMIČNINI

Lastninska pravica na nepremičnini je pravica imeti nepremičnino v posesti, jo uporabljati in uživati na najobsežnejši način ter z njo razpolagati. Lastninska pravica na nepremičnini je pravica katero omejitve uporabe, uživanja in razpolaganja lahko določi samo zakon. Lastninska pravica na nepremičnini ne more biti vezana na rok ali pogoj, lahko pa takšno vezanost določi zakon. Prepoved vezanosti lastninske pravice na rok ali pogoj je najdosledneje izpeljana v zvezi z nepremičninami. Lastninska pravica na nepremičnini preide na kupca, ko je nepremičnina vpisana v zemljiško knjigo. Za pridobitev lastninske pravice na nepremičnini se torej zahteva vpis le te v zemljiško knjigo. Lastninska pravica na nepremičnini preide z vpisom nepremičnine v zemljiški knjigi in sicer samo na podlagi listine, ki vsebuje zemljiškoknjižno dovolilo. Pogodba s katero se kupec zaveže plačati kupnino za nepremičnino, prodajalec pa, da bo storil vse potrebno za pravočasen prenos lastninske pravice, je prodajna pogodba za nepremičnino. Vzorec kupoprodajne pogodbe najverjetneje obstaja na internetu, vendar je izpolnjevanje takšnega vzorca izredno nespametno, ker se zaplet v primeru morebitnih pravnih zapletov navadno konča izredno slabo. Pogodba, ki mora vsebovati zemljiškoknjižno dovolilo je prodajna pogodba za nepremičnino. Vzorec za kupoprodajno pogodbo oziroma izpolnjevanje le tega je tako izredno tvegano dejanje, pri čemer je za pomoč pri sestavi pogodbe vsekakor dobro zaprositi odvetnika. Vzorec darilne pogodbe za nepremičnino je najverjetneje prav tako mogoče najti na internetnih straneh, vendar je v tem primeru prav tako potrebno opozoriti, da je izpolnjevanje takšnih vzorcev izredno tvegano. Vzorec darilne pogodbe za nepremičnino naj vsekakor zamenja odvetnik, ki bo navedeno pogodbo sestavil strokovno ter natančno.

 darilna pogodba nepremičnine