DRUŽINSKO PRAVO


Družinsko pravo je veja prava, ki ureja družinska razmerja. Družinsko pravo je v našem pravnem sistemu posebna veja prava. Delimo jo na zakonsko pravo, ki ureja zakonsko zvezo in pravna razmerja v zakonski zvezi. Odvetniki za družinsko pravo se dobro spoznajo na pravna pravila, ki med drugim določajo pogoje in obliko za sklenitev veljavne zakonske zveze, pravne posledice sklenjene zakonske zveze ter osebna in premoženjska razmerja med zakonci. V družinsko pravo prav tako sodi tudi otroško oziroma roditeljsko pravo, ki kot skupek pravnih pravil ureja razmerja med starši in otroki. Odvetniki za družinsko pravo v tem okviru zelo dobro poznajo pravna pravila, ki se nanašajo na posvojitev kot posebno obliko varstva mladoletnih otrok. V družinsko pravo sodijo tudi predpisi o rejništvu. Le te urejajo rejništvo kot posebno obliko družbenega varstva otrok, ki jim je potrebna oskrba in vzgoja pri osebah, ki niso njihovi starši. Družinsko pravo ureja tudi skrbniško pravo. Skrbništvo kot posebno obliko družbenega varstva mladoletnikov, za katere ne skrbijo starši, uvrščamo v družinsko pravo. Odvetniki v sklopu skrbništva dobro poznajo tudi pravna pravila glede polnoletnih oseb, ki niso same sposobne skrbeti zase, za svoje pravice in koristi ter drugih oseb, ki nimajo možnosti same skrbeti za svoje pravice in koristi. V družinsko pravo sodi tudi načrtovanje družine. Sem vsekakor sodi svoboda odločanja o rojstvu otrok ter dolžnost države, da zagotavlja možnost za uresničevanje te svoboščine in da ustvarja razmere, ki omogočajo staršem, da se odločajo za rojstva svojih otrok. Družinsko pravo je v našem pravnem sistemu posebna veja prava, s katero se ukvarja tudi naša odvetniška pisarna. Pravna pravila, ki urejajo zgoraj navedena družinska in zakonska razmerja, uvrščamo v družinsko pravo. Dober odvetnik bo po mnenju odvetniške pisarne Žagar, pristopil k reševanju pravnih problemov, ki se tičejo družinskega prava, predvsem kot strokovna oseba z občutkom za sočloveka v stiski. Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih v celoti ureja družinsko pravo. Dober odvetnik za družinsko pravo je po mnenju odvetniške pisarne Žagar vsekakor tudi oseba, z visokim čutom empatije, zaradi česar se je torej sposoben vživeti v čustva sočloveka. Povzamemo lahko torej, da je veja prava, ki ureja poleg razmerij med zakoncema, med tudi področje posvojitve, rejništva in skrbništva, družinsko pravo. Odvetniki pa so pravni strokovnjaki, ki se na navedena pravna področja dobro spoznajo ter pomagajo rešiti težave na področju omenjene pravne veje.

 

Družinsko pravoodvetniki za družinsko pravo

 

RAZDRUŽITEV SOLASTNINE


Lastninska pravica je izključujoča pravica, kar pomeni, da je lahko ista stvar istočasno v lasti le enega subjekta. Naše pravo pozna dva primera, ko si več oseb deli lastninsko pravico, in sicer solastnino in skupno lastnino. Razdružitev solastnine pravilno imenujemo delitev solastnine. Razdružitev solastnine (pravilneje delitev solastnine) solastniki lahko zahtevajo kadarkoli. Razdružitev solastnine (delitev solastnine) je omejena le z določbo, da se delitev ne more zahtevati ob neprimernem času. Razdružitev solastnine, torej delitev solastnine, lahko dosežemo v prvi vrsti na sporazumen način. V kolikor se solastniki o delitvi solastnine ne morejo dogovoriti sporazumno, za razdružitev solastnine poskrbi sodišče v nepravdnem postopku. Ne glede na to, ali se solastnina deli sporazumno ali na podlagi sodne odločbe, pa je primarna delitev solastnine v naravi.