DRUŽINSKO PRAVO


Veja prava, ki ureja družinska razmerja, je družinsko pravo. Odvetniki in njihova pomoč na tem področju, bo zato izredno velikega pomena. Tudi zakonsko pravo, ki ureja zakonsko zvezo in pravna razmerja v zakonski zvezi sodi v družinsko pravo. Odvetniki za družinsko pravo poznajo odgovore, ki se tičejo vprašanj glede razveze zakonske zveze. V družinsko pravo sodijo pravna pravila, ki med drugim določajo pogoje in obliko za sklenitev veljavne zakonske zveze, pravne posledice sklenjene zakonske zveze ter osebna in premoženjska razmerja med zakonci. Tudi otroško oziroma roditeljsko pravo, ki kot skupek pravnih pravil ureja razmerja med starši in otroki, sodi v družinsko pravo. Odvetniki bodo znali svetovati tudi na področju, ki se tiče razmerij med starši in otroki. V tem okviru lahko omenimo posvojitev kot posebno obliko varstva mladoletnih otrok. Tudi predpise o rejništvu lahko uvrščamo v družinsko pravo. Odvetniki dobro poznajo tudi področje rejništva kot posebno obliko družbenega varstva otrok, ki jim je potrebna oskrba in vzgoja pri osebah, ki niso njihovi starši. Poleg navedenega, tudi skrbniško pravo kot posebna oblika družbenega varstva mladoletnikov, za katere ne skrbijo starši sodi v družinsko pravo. Odvetniki bodo pomagali tudi na področju skrbništva, kamor pa sodi tudi varstvo polnoletnih oseb, ki niso same sposobne skrbeti zase, za svoje pravice in koristi ter drugih oseb, ki nimajo možnosti same skrbeti za svoje pravice in koristi. Načrtovanje družine prav tako sodi v vejo prava, ki jo imenujemo družinsko pravo. Odvetniki vam bodo znali pojasniti, da v navedeni kontekst sodi svoboda odločanja o rojstvu otrok ter dolžnost države, da zagotavlja možnost za uresničevanje te svoboščine ter da ustvarja razmere, ki omogočajo staršem, da se odločajo za rojstva svojih otrok. Pravna pravila, ki urejajo družinska razmerja, opredeljujemo kot družinsko pravo. Naša odvetniška pisarna se ukvarja tudi z vejo prava, ki ji pravimo družinsko pravo. Odvetniki v naši odvetniški pisarni pristopamo k reševanju problemov, ki se tičejo družinskega prava, predvsem kot strokovne osebe z občutkom za sočloveka v stiski.

 

odvetniki za družinsko pravo

 

ODVETNIKI ZA DRUŽINSKO PRAVO


Zakon o odvetništvu določa, da se odvetniška družba lahko ustanovi kot civilna odvetniška družba ali kot odvetniška družba, ki je pravna oseba. Odvetniška družba, ki je pravna oseba, se lahko ustanovi kot družba z neomejeno osebno odgovornostjo družbenikov za obveznosti družbe ali kot družba z omejeno odgovornostjo družbenikov za obveznosti družbe. Odvetniki za družinsko pravo po mnenju naše odvetniške pisarne, ki ni odvetniška družba, poleg visoke strokovne usposobljenosti, stranki nudijo tudi moralno podporo, pri čemer v naši odvetniški pisarni dajemo prednost osebnemu pristopu do posameznika v stiski. Odvetniki za družinsko pravo vsekakor poznamo odgovore, ki pa se največkrat nanašajo na razvezo zakonske zveze ter družinska razmerja. Odvetniki za družinsko pravo s svojo visoko strokovno usposobljenostjo nudimo pomoč posamezniku ali družini tudi na področju otroškega ali roditeljskega prava ter predpisov o rejništvu. Vprašanja, ki nam jih zastavljajo stranke, pa se prav tako nanašajo tudi na skrbniško pravo, ki med drugim ureja tudi posebno obliko družbenega varstva mladoletnikov za katere starši ne skrbijo. Odvetniki za družinsko pravo vsekakor močno varujemo korist otrok, zaradi česar sprte zakonce, pri katerih prevladujejo predvsem močna čustva jeze, nemalokrat opozarjamo predvsem na otrokove koristi, ki so v postopku razveze zakonske zveze čustveno najbolj prizadeti. Odvetniki za družinsko pravo moramo po mnenju naše odvetniške pisarne, poleg visoke strokovne usposobljenosti, vsekakor imeti tudi močan čut za sočloveka, ki predvsem v trenutkih razveze zakonske zveze in seveda tudi v ostalih primerih, potrebuje poleg pravne tudi veliko moralno podporo. Razdružitev solastnine je področje o katerem bomo pisali v prihodnjih člankih. V sklopu razveze zakonske zveze namreč govorimo o delitvi skupnega premoženja, razdružitev solastnine pa je postopek, ki poteka na način, kateri bo podrobneje razložen v poglavju o razdružitvi solastnine.razdružitev solastnine