DEDOVANJE : POGOST ZAČETEK SPOROV IN NESOGLASIJ MED DRUŽINSKIMI ČLANI

DedovanjeDedovanje nastopi po smrti zapustnika. Dedno pravo ureja tista razmerja, ki se tičejo dedovanja. Dedovanje je prehod premoženja umrle osebe na druge osebe. S smrtjo človeka namreč preneha tudi njegovo pravno življenje. Dedovanje omogoča, da premoženjskopravna razmerja in iz teh razmerij izvirajoče pravice in obveznosti umrle osebe preidejo na druge, tako fizične kot tudi pravne osebe. Dedovanje v širšem smislu zajema tudi prehod posameznih delov zapustnikovega premoženja na osebe, ki niso dediči in jim pravimo volilojemniki. Dedovanje ureja Zakon o dedovanju, pri čemer je potrebno poudariti, da je dedovanje pogosto predmet spora med družinskimi člani ter ostalimi dediči. Dedovanje tako pogosto v družino vnaša hude napetosti, ki se nato končajo šele z zaključenimi in dolgotrajnimi sodnimi postopki. Dedovanje po zakonu pravilneje imenujemo zakonito dedovanje. Tako dedovanje po zakonu oziroma zakonito dedovanje ločujemo od oporočnega dedovanja. Postopek dedovanja terja obsežno pravno znanje ter dolgoletne izkušnje. Postopek dedovanja je nadvse zapleten postopek, zato je nadvse priporočljivo poiskati pravno pomoč izkušenega odvetnika. Vejo prava, ki ureja zakonsko zvezo in družinska razmerja, imenujemo družinsko pravo. Dedovanje je področje, ki se na nek način lahko prekriva tudi s področjem prava, ki ga imenujemo družinsko pravo. Dedovanje pa je kljub vsemu povsem ločeno pravno področje, ki ga težko primerjamo z družinskim pravom.

DAVEK NA DEDOVANJE

Davek na dedovanjeDavek na dedovanje je davek, ki ga pravilneje imenujemo davek na dediščine in darila. vanje tako ureja Zakon o davku na dediščine in darila, katerega predmet obdavčitve je premoženje, ki ga fizična oseba prejme od fizične ali pravne osebe kot dediščino ali darilo in se ne šteje za dohodek po zakonu, ki ureja dohodnino. Davek na dedovanje, ki ga, kot rečeno, pravilneje imenujemo davek na dediščine in darila pozna davčne stopnje, ki pa so različne glede na dedne redove. Davek na dedovanje oziroma davek na dediščine in darila vsekakor pozna tudi davčne oprostitve. Davka je oproščena dediščina, ki jo prejme dedič ali dedinja prvega dednega reda. Davka je prav tako oproščena pravna oseba zasebnega prava, ustanovljena na podlagi zakona za opravljanje verske, človekoljubne, dobrodelne, zdravstvene, socialno-varstvene, izobraževalne, raziskovalne ali kulturne dejavnosti ali za opravljanje dejavnosti zaščite in reševanja, vendar le, če gre za dediščino, ki je namenjena opravljanju take dejavnosti pravne osebe. Davek na dedovanje oziroma davek na dediščine in darila se prav tako ne plača od podedovanega začasnega ali dosmrtnega užitka nepremičnine.