Dedovanje nepremičnin

Davek na dedovanje nepremičninDedovanje nepremičnine pomeni prenos lastninske pravice iz zapustnika na dediča na podlagi dedovanja. Dedovanje nepremičnin lahko steče na podlagi oporoke ali na podlagi zakona.
Zakon o dedovanju razlikuje tri dedne rede.
V prvi dedni red sodijo zapustnikovi otroci in njegov zakonec, ki dedujejo po enakih delih. Oddaljenejši potomci zapustnika dedujejo na podlagi vstopne pravice. Dedne rede natančno opredeljuje Zakon o dedovanju, pri čemer je potrebno poudariti, da je določanje dedičev po posameznih dednih redih v nekaterih primerih lahko zelo zahtevno.
Nujni delež je del premoženja, s katerim zapustnik ne more razpolagati, saj je namenjen nujnim dedičem, osebam, katere dedujejo že po zakonu. Enako velja pri dedovanju nepremičnin. V primeru prepisa nepremičnine na otroka z darilno pogodbo, lahko drugi dediči zahtevajo svoj delež pri dedovanju nepremičnin. Dedič pa je odgovoren za zapustnikove dolgove do višine vrednosti deleža, katerega je podedoval. V primeru da je dedičev več, pride do solastnine in so ti odgovorni do višine svojih podedovanih deležev.

 

Razdelitev nepremičnin

Delitev dediščine pa lahko zahteva vsak dedič. Enako velja za razdelitev nepremičnin, kjer lahko solastniki dosežejo dogovor o razdelitvi nepremičnin in sklenejo pogodbo o razdeliti solastnine. Kadar se solastniki ne morejo sporazumeti o razdelitvi nepremičnin, pa o tem odloči sodišče v nepravdnem postopku. Le ta se začne tako, da eden izmed solastnikov na sodišče vloži predlog za razdelitev solastnine. Če fizična razdelitev nepremičnine ni mogoča ali bi bila možna le ob znatnem zmanjšanju vrednosti nepremičnine, sodišče odloči, da se nepremičnino proda in se kupnino razdeli med ostale dediče. Lahko pa določi na predlog zainteresiranega solastnika, da ta dobi celo nepremičnino ter izplača ostale solastnike.

 

Davek na dedovanje nepremičnin

Pri dedovanju nepremičnin, dediča doleti plačilo davka na dedovanje nepremičnin. Osnova za davek je vrednost podedovane nepremičnine v času nastanka davčne obveznosti po odbitku dolgov, stroškov in bremen zapustnika. Kot davčna osnova za določitev višine davka na dedovanje nepremičnin, se kot vrednost šteje 80% posplošene tržne vrednosti nepremičnine, določene vrednosti v registru nepremičnin. Dedič prvega dednega reda je oproščen plačila davka na dediščino oz. v tem primeru davka na dedovanje nepremičnin. Dediči od drugega dednega reda naprej in drugi plačajo davek na dedovanje nepremičnin v višini 5% do 39% od davčne osnove.