davek na dediščinoDEDOVANJE DOLGOV


Dedovanje dolgov ureja Zakon o dedovanju. S terminom dedovanje dolgov razumemo dolgove oziroma obveznosti, ki izhajajo od samega zapustnika, ne glede na pravni temelj nastanka. Za dedovanje dolgov je značilno, da večina omenjenih obveznosti s smrtjo zapustnika ne ugasne, ampak preide na dediče. Termin dedovanje dolgov pa od dolgov zapustnika ločuje dolgove zapuščine. Termin dedovanje dolgov torej obsega tudi dolgove zapuščine. To so obveznosti, ki nastanejo šele po smrti zapustnika, torej po uvedbi dedovanja. Med dedovanje dolgov oziroma kot dolgove zapuščine štejemo stroške za pogreb zapustnika in stroške za popis in ocenitev zapuščine. Med dedovanje dolgov zapustnika tako ne štejemo drugih stroškov zapuščinskega postopka in tudi ne stroškov pravd v zvezi z dedovanjem. Navedene stroške nosijo stranke glede na uspeh v pravdi. Dolgovi zapuščine so tudi stroški za zavarovanje zapuščine in upravljanja z njo, stroški in nagrada za delo izvršitelja oporoke, stroški skrbnika zapuščine in upravitelja zapuščine. Zakon o dedovanju določa, da veljajo pravila, ki veljajo za odgovornost dedičev za dolgove zapustnika, tudi za odgovornost za dolgove zapuščine. Dedovanje po zakonu oziroma dedovanje na podlagi zakona je eden izmed dveh načinov dedovanja, pri katerem seveda pride tudi do dedovanja dolgov. Dedovanje po zakonu (dedovanje na podlagi zakona) je dedovanje, pri katerem določa zakon krog oseb, ki pridejo v poštev za dedovanje glede na svoje razmerje z zapustnikom.  Sodna taksa pri dedovanju je taksa, ki jo odmeri sodišče. Plačilna obveznost, ki jo z nalogom za plačilo sodne takse odmeri sodišče, imenujemo sodna taksa. Dedovanje oziroma zapuščinski postopek je nepravdni postopek, ki je eden izmed osmih sodnih postopkov za katere se plačuje sodna taksa. Dedovanje oziroma zapuščinski postopek je tako tudi predmet taksnih obremenitev. Sodna taksa dedovanje oziroma taksna obveznost v zapuščinskem postopku pred sodiščem prve stopnje nastane takrat, ko je zapuščinska obravnava končana. Če sodišče ne opravi nove zapuščinske obravnave, nastane taksna obveznost za dodatni sklep o dedovanju z vročitvijo tega sklepa dedičem.


sodna taksa pri dedovanjuDAVEK NA DEDIŠČINO


Davek na dediščino ureja Zakon o davku na dediščine in darila. Davek na dediščino pozna različne davčne stopnje, ki pa so različne glede na dedne redove, ki veljajo za drugi in tretji dedni red ter vse druge osebe. Davek na dediščino prav tako pozna tudi davčne oprostitve. Davek na dediščino ni odmerjen oziroma je davka oproščena dediščina, ki jo prejme dedič ali dedinja prvega dednega reda. Davek na dediščino se ne plača od tistega dela nepremičnine, na katerem dedič ne more pridobiti lastninske pravice, pravice uporabe ali užitka.