Dedovanje dolgov

Dedovanje je prenos premoženja umrle osebe na dediče. Prenašajo se lahko tudi nekatere pravice umrlega. Deduje se lahko po dveh pravnih podlagah: na podlagi zakona ali na podlagi oporoke.

Vsakdo se mora slej kot prej soočiti z dedovanjem. Verjetno pa je največja bojazen vsakega dediča, da bo dedoval dolgove. In ta bojazen je upravičena. Dedovanje dolgov je nekaj vsakdanjega. Ob tem pa se moramo zavedati, da za dedovane dolgove posameznik odgovarja z vsem svojim premoženjem, vendar le v višini dedovanega dolga.

V primeru, ko je dedičev več, se dedovani dolgovi razdelijo med dediče, glede na njihov dedni delež. Kljub temu, pa so vsi dediči nerazdelno odgovorni za zapustnikove dolgove in sicer vsak do višine vrednosti svojega dednega deleža. Slednje pomeni, da lahko upnik terja povrnitev zapustnikovih dolgov od enega samega dediča ali pa od vseh dedičev hkrati. V primeru, ko en dedič poravna dolg, ki je višji od njegove obveznosti za dolgove, lahko povračilo razlike terja od sodedičev.

 dedovanje dolgovdedovanje dolgov

Pogodba o prevzemu dolga

V nekaterih primerih do prevzema dolga ne pride v postopku dedovanja, pač pa lahko do njega pride na podlagi pogodbe. Se pravi, da dolga ne dedujemo, ampak ga zavestno prevzamemo. Prevzem dolga pomeni, da dolg preide iz enega dolžnika na drugega, s katerim mora soglašati tudi upnik. Slednje pomeni, da se mora o prevzemu dolga skleniti pogodba. Pogodba o prevzemu dolga je lahko tristranska – sklenejo jo upnik ter oba dolžnika – ali dvostranska – podpišeta jo oba dolžnika ter s podpisom seznanita upnika, ki mora podati soglasje. Če upnik ne poda soglasja, vendar sprejme ravnanje dolžnika, pomeni, da je s pogodbo o prevzemu dolga soglašal.

Po podpisu pogodbe o prevzemu dolga, stopi prevzemnik na mesto prvega dolžnika, slednji pa je po podpisu prost obveznosti.

V odvetniški pisarni Žagar vam nudimo pravno svetovanje v postopku dedovanja, v primeru dedovanja dolgov, pomagamo pa vam tudi pri sklenitvi pogodbe o prevzemu dolga.