Dedovanje

Pri dedovanju gre za prehod zapuščine iz zapustnika na dediča. Deduje se lahko po dveh pravnih podlagah:
•    po zakonu,
•    po oporoki.
Dedovanje po zakonu pride v poštev če zapustnik ni napravil oporoke, je le-ta neveljavna oz. kadar dedič ne želi ali ne more dedovati. Oporočno dedovanje torej temelji na volji zapustnika, je pa kljub vsemu omejeno z določenimi zakonskimi instituti. Največja omejitev oporočnega testiranja je pravica do nujnega deleža, ki nujnim dedičem omogoča, da jih zapustnik v oporoki ne more prezreti.

Zakonito dedovanje temelji na dednih redih. V Sloveniji poznamo tri dedne rede:
1.    dedni red: zapustnikovi potomci, posvojenci in njihovi potomci ter zapustnikov zakonec oz. zunajzakonski partner,
2.    dedni red: zapustnikovi starši, posvojitelj in njihovi potomci (zapustnikovi bratje in sestre) dedujejo polovico ter zakonec oz. zunajzakonski partner,
3.    dedni red: zapustnikovi dedi in babice in njihovi potomci.
Predmet dedovanja so lahko premičnine ali nepremičnine, pravice posameznika (razen strogo osebnih), pa tudi dolgovi in bremena.

dedovanje dolgovdavek na dedovanje

 


Davek na dedovanje


Zavezanec za plačilo davka na dedovanje je oseba, ki prejme na podlagi dedovanja – dedič. Višino davka na dedovanje ureja Zakon o davku na dediščine in darila. Pri nepremičninah se kot osnova za odmero davka na dedovanje nepremičnine vzame 80% vrednosti ocenjene po GURSU. Višina davka na dedovanje  je odvisna od dednega reda, ki mu dedič pripada. Prvi dedni red je davka oproščen. V primeru dedovanja premičnin, katerih vrednost ne presega 5000eur se davek ne plača. Med premičnine štejemo tudi vrednostne papirje in denar. Če oseba v obdobju dvanajstih mesecev od istega darovalca prejme več daril, se za ugotavljanje davčne osnove vrednosti prejetih daril seštevajo.
Davka je oproščen dedič, ki podedovano odstopi državi, občini ali pravnim osebam zasebnega prava. Davka prav tako ne rabi plačati osebi, ki je podedovala dosmrtni užitek nepremičnine. Darila dana z darilno pogodbo, se lahko ob dedovanju tudi vračunavajo.