Zakon o davku na nepremičnine

davek na nepremičnine

Zakon o davku na nepremičnine (ZdavNepr, UL. RS, št 101/13), je predvideval obdavčitev nepremičnin glede na njihovo vrednost. Obdavči naj se nepremičnine določene v registru nepremičnin, pa tudi nepremičnine, katere izpolnjujejo pogoje za vpis v register in le te še niso bile vpisane. Zakon o davku na nepremičnine ureja postopek odmere in način plačevanja davka na nepremičnine.
Davčni zavezanec za plačilo davka na nepremičnine je vsaka fizična ali pravna oseba, katera je v registru nepremičnin evidentirana kot lastnik. Davčni zavezanec je tudi oseba, katera je s pravnim poslom pridobila lastninsko pravico na nepremičnini pa prenos lastništva še ni bil izveden. V primeru solastnine je davčni zavezanec vsak solastnik sorazmerno s svojim solastniškim deležem. Zakon je obdavčil tudi nelegalne gradnje.

 

Izračun davka na nepremičninezakon o davku na nepremičnine

Davčna osnova za izračun davka na nepremičnine je po Zakonu o davku na nepremičnine posplošena tržna vrednost nepremičnine. Stopnje davka pa so določene po skupinah nepremičnin glede vrednosti in dejanske rabe zemljišč, kot je zabeleženo v registru nepremičnin.
Novi enotni davek na nepremičnine še ni bil sprejet po tem, ko je bil Zakon o davku na nepremičnine leta 2013 razveljavljen s strani Ustavnega sodišča (ZdavNepr, Ur. l. RS, št. 101/13). Razveljavljen je bil tudi Zakon o množičem vrednotenju nepremičnin, v delu, katerega predpisi so bili podlaga za določitev posplošene tržne vrednosti nepremičnin za izračun davka na nepremičnine.
Tako po stari ureditvi lastnika nepremičnin bremeni plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča ter pristojbin za vzdrževanje gozdnih cest, saj so bili po razveljavitvi davka na nepremičnine vrnjeni nazaj v uporabo.
S sprejetjem novega zakona o davku na nepremičnine naj bi se uvedel nov sistem, kateri bi poenotil sistem v okviru ene dajatve. Novi nepremičninski davek pa naj bi črpal podatke iz enotnega in samo enega registra nepremičnin. Tako naj bi po napovedih v prihodnosti plačilo davka na nepremičnine zajelo in poenotilo trenutni sistem, kateri za odmero vseh davkov na nepremičnine črpa podatke iz različnih baz.