Darilna pogodba nepremičnine  ter menjava nepremičnin

Darilna pogodba nepremičninemenjava nepremičnine

Pogodba, s katero se ena oseba (darovalec) zaveže na drugo osebo (obdarjenca) neodplačno prenesti lastninsko ali drugo pravico ali na drugačen način v breme svojega premoženja obogatiti obdarjenca, obdarjenec pa izjavi, da se s tem strinja, je darilna pogodba. Nepremičnine so pogosto predmet darilnih pogodb. Ena izmed pogodb s katero torej preide lastninska pravica, je darilna pogodba. Nepremičnine, ki so predmet darilne pogodbe je potrebno nato vpisati v zemljiško knjigo. Pogodba, ki se lahko pri prenosu lastninske pravice na nepremičnini sklene tudi med zakoncema, je prav tako darilna pogodba. Nepremičnine, katere si zakonca želita podariti, je prav tako po sklenitvi darilne pogodbe priporočljivo vpisati v zemljiško knjigo.

Zemljiškoknjižno dovolilo je že vključeno v pogodbo, ki ji pravimo darilna pogodba. Nepremičnine, ki se vpisujejo v zemljiško knjigo, morajo seveda imeti izpolnjene vse formalnosti. Zemljiškoknjižno dovolilo, ki je praviloma vključeno že v darilno pogodbo, mora biti overjeno pri notarju in sicer tako, da le ta overi podpis darovalca. Pogodba, pri kateri je potrebno upoštevati tudi možnost preklica, je darilna pogodba. Nepremičnine, ki so bile predmet darilne pogodbe, ki jo je darovalec preklical, preidejo ponovno v njegovo last.

Pogodba, ki dopušča preklic darila zaradi stiske, zaradi hude nehvaležnosti ali zaradi pozneje rojenih otrok, je darilna pogodba. Nepremičnine, ki so bile predmet preklica, je potrebno ponovno zemljiškoknjižno urediti. Darilna pogodba za primer smrti je posebna darilna pogodba. Nepremičnine, ki so predmet takšne darilne pogodbe, preidejo v last obdarjenca šele po smrti darovalca.

V določenih življenjskih situacijah pa je potrebno premoženje razdeliti na drugačen način. Zaradi nevzdržnosti zakonske zveze je vsekakor mogoča razveza. Delitev premoženja (natančneje delitev skupnega premoženja) se lahko opravi z vložitvijo tožbe, pri čemer tožbo lahko vloži tudi zakonec, ki je kriv za nevzdržnost zakonske zveze. Vsekakor lahko premoženje razdelita tudi na sporazumen način. Včasih zakonca šele v prihodnosti spoznata, da je bila zanju še najboljša rešitev prav razveza. Delitev premoženja (delitev skupnega premoženja) pa največkrat zanju predstavlja še hujša medsebojna trenja. Razveza in delitev premoženja sta tako razlog, da zakonca za pomoč prosita odvetnika. Razveza in delitev premoženja v mnogih primerih povzročata hudo notranjo stisko, ki jo doživljata oba zakonca.

Premoženje zakoncev je njuno skupno premoženje, pri čemer je potrebno poudariti, da pojem skupnega premoženja ni enakovreden pojmu solastnine, ki ju nekateri zamenjujejo. Pogodba o razdelitvi solastnine v pravilnem pravnem jeziku pomeni sporazum o delitvi solastnine. Pogodba o razdelitvi solastnine torej ni povsem pravilen izraz, vendar pa pomeni, da solastnika delitev solastnine uredita na sporazumen način.

 

Menjava nepremičninDarilna pogodba nepremičnin

Menjava nepremičnin se opravi s pomočjo menjalne pogodbe, ki je opredeljena kot pogodba, s katero se vsak pogodbenik zavezuje nasproti svojemu sopogodbeniku, da mu bo izročil zamenjano stvar (nepremičnino), tako da bo ta pridobil lastninsko pravico. Menjava nepremičnin na podlagi menjalne pogodbe zahteva oziroma sta za to potrebni dve zemljiškoknjižni dovolili, ki ju izdata obe stranki.

Menjava nepremičnin s pomočjo menjalne pogodbe, s katero zamenjamo dve kmetijski zemljišči, zahteva upoštevanje določil ZKZ. V primeru, da je predmet menjave kmetijsko zemljišče, je potrebno upoštevati določila ZKZ glede odobritve pravnega posla s strani upravne enote. Menjava nepremičnin, ki je opravljena s sklenitvijo menjalne pogodbe, ima sledečo značilnost: iz menjalne pogodbe nastanejo za vsakega pogodbenika enake obveznosti in pravice, ki nastanejo iz prodajne pogodbe za prodajalca. Menjava nepremičnin je torej izvedljiva s pomočjo sklenitve menjalne pogodbe, ki jo je potrebno natančno sestaviti, saj se le na ta način izognemo morebitnim težavam, ki so kasneje lahko težko rešljive.