DARILNA POGODBA IN DEDOVANJE

 

Darilna pogodba in dedovanje sta različna pravna termina, ki pa se v nekaterih primerih tudi prepletata. Darilna pogodba in dedovanje sta pravna termina, ki ju urejata Obligacijski zakonik in pa Zakon o dedovanju. Darilna pogodba in dedovanje se prepletata na področju dedovanja na način, da se darila zapustnika vračunavajo v dedni delež. Do vračunavanja pride po samem zakonu. Darilna pogodba in dedovanje se v pravu prepletata tudi na način, da je za darilo mogoče šteti kakršnokoli neodplačno razpolaganje zapustnika v korist zakonitega dediča. Ustanova vračunavanja daril omogoča, da dobijo tisti sodediči pri zakonitem dedovanju, ki jim je zapustnik dal darila že za življenja, efektivno toliko manj iz zapuščine na račun svojega dednega deleža, kolikor znaša vrednost darila. Darilna pogodba in dedovanje sta pojma, ki sta v tesni povezavi, kadar zapustnik nekaterim bodočim dedičem že v času življenja da darila. Zakon torej obravnava neodplačne naklonitve, ki jih je zapustnik napravil v korist zakonitih dedičev za življenja, in neodplačne naklonitve, ki jim gredo iz naslova dedovanja kot celoto, iz katere gre vsakemu zakonitemu dediču tolikšen del, kakršen mu pripada po zakonu glede na dedni red, v katerem posamezni dedič dolguje, in glede na stopnjo sorodstva z zapustnikom. Darilna pogodba in dedovanje sta v tesni povezavi kljub temu, da poznamo izjeme od načela, da se zakonitemu dediču vračunavajo vsa darila. Darilo se ne vračuna, bodisi po volji zapustnika, bodisi po samem zakonu glede na vrsto darila. Darilna pogodba in dedovanje se prepletata tudi glede dejstva, da se po samem zakonu določenim zakonitim dedičem v dedni delež ne vračunajo gospodinjski predmeti zapustnika.

davek na dedovanje zakon o dedovanju

 

DEDOVANJE DOLGOV

 

Dedovanje dolgov je vsekakor pereč problem in neljub dogodek. Dedovanje dolgov  ureja Zakon o dedovanju. Dedovanje dolgov vsekakor nemalokrat preseneti dediče, vendar je potrebno poudariti, da je odgovornost dediča za dolgove zapustnika omejena. Dedovanje dolgov je namreč omejeno do višine vrednosti podedovanega premoženja, vendar pa dedič ne odgovarja samo s podedovanim premoženjem, temveč tudi z lastnim premoženjem. Torej gre za omejitev po vrednosti, ne pa tudi po vrsti premoženja.  Dedovanje dolgov je mogoče tudi na način, da dediči odgovarjajo tudi za dolgove zapuščine. To so obveznosti, ki nastanejo šele po smrti zapustnika. Davek na dedovanje pravilno imenujemo davek na dediščine in darila. Davek na dedovanje (davek na dediščine in darila) ureja Zakon o davku na dediščine in darila. Postopek dedovanja je vsekakor specifičen postopek, ki ga podrobno ureja Zakon o dedovanju. Postopek dedovanja je nemalokrat povezan tudi s spori med dediči, ki so pogosto tudi v tesnem sorodstvenem razmerju, kamor sodi tudi dedovanje po možu. Žena deduje po možu v prvem dednem redu. Dedovanje po možu je mogoče tako na podlagi zakonitega dedovanja kot tudi na podlagi oporoke.